Rendszeres szociális ösztöndíj 2016-2017-1

RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁSA 2016/2017/1 FÉLÉV

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE) Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottsága (továbbiakban: Bizottság) 2016/2017/1 félévére pályázatot ír ki alaptámogatás elnyerésére a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/C.§ be) alpontja, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26) Kormányrendelet 15. §-a és az ELTE Hallgatói Követelményrendszer 96. § (2) pontja és a 111. §-a alapján.

I. JOGOSULTAK KÖRE

a) Rendszeres szociális támogatásra pályázhatnak azok a hallgatók, akik
 a karon tanulmányaikat alap- vagy mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben államilag támogatott/állami ösztöndíjas (Nftv. 114/D. § (3) bekezdés) formában folytatják, vagy
 akik államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzési formában kezdték meg tanulmányaikat, és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveiknek száma alapján jogosultak lennének államilag támogatott képzésben való részvételre és a pályázás félévében képzésük státusza aktív.
b) Rendszeres szociális támogatásra három kategóriában lehet jogosult a hallgató:

 A kategória
A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 20%-a (jelenleg 23.800 Ft), amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális támogatásra jogosult (vagyis eléri a pályázatok elbírálása után a Bizottság által megállapított féléves minimumponthatárt), és
o fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult vagy
o halmozottan hátrányos helyzetű vagy o családfenntartó vagy
o nagycsaládos vagy
o 25 éves kor alatti árva, és ezt a pályázati kiírásban szereplő dokumentumokkal igazolja.

 B kategória
A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 10%-a (jelenleg 11.900 Ft), amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális támogatásra jogosult (vagyis eléri a pályázatok elbírálása után a Bizottság által megállapított féléves minimumponthatárt), és
o hátrányos helyzetű vagy
o gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg vagy
o 25 éves kor alatti félárva, és ezt a pályázati kiírásban szereplő dokumentumokkal igazolja.

 Egyéb kategória
A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 5%-a (jelenleg 5.950 Ft), amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális támogatásra jogosult (vagyis eléri a pályázatok elbírálása után a Bizottság által megállapított féléves minimumponthatárt), és jogosultságát a pályázati kiírásban szereplő dokumentumokkal igazolja, de nem tartozik sem az A kategóriába, sem a B kategóriába.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA

A pályázat benyújtásának helye: Neptun – Ügyintézés menü – Kérvények
A pályázat benyújtásának ideje:2016.09.12., 12:00 -2016.09.19., 12:00
Hiánypótlás vége:2016.09.23., 23:59

A teljes pályázati kiírás, és a pont- és igazolásrendszer az alábbi linken érhető el: alaptámogatás és rendszeres szociális támogatás pályázati kiírása