Alaptámogatás 2017-18-2

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE) Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottsága (továbbiakban: Bizottság) 2017/2018/1 félévére pályázatot ír ki rendszeres szociális támogatás elnyerésére a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/C.§ ba) alpontja, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26) Kormányrendelet 16. és 21. §-a és az ELTE Hallgatói Követelményrendszer 96. § (3) pontja és a 112. §-a alapján.

I. JOGOSULTAK KÖRE

1. Az alaptámogatásra pályázhatnak azok a hallgatók, akik a 2017/2018-as tanév tavaszi félévében első alkalommal létesítenek hallgatói jogviszonyt magyar állami ösztöndíjas, aktív teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésen, felsőoktatási szakképzésben, osztatlan képzésen vagy mesterképzésben. Az alaptámogatás összege megegyezik az éves hallgatói normatíva 50%-val (jelenleg 59.500 Ft), amennyiben a hallgató alapképzésben, felsőoktatási szakképzésben vagy osztatlan képzésben kezdi meg tanulmányait, illetve az éves hallgatói normatíva 75%-val (jelenleg 89.250Ft), amennyiben a hallgató mesterképzésben kezdi meg tanulmányait.

2. Alaptámogatásban az a hallgató lehet jogosult, aki az alábbiak szerinti A kategóriába vagy B kategóriába való tartozását a pályázati kiírásban szereplő dokumentumokkal igazolja.

A kategória

  • fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult vagy
  • halmozottan hátrányos helyzetű vagy
  • családfenntartó vagy
  • nagycsaládos vagy
  • 25 éves kor alatti árva. 

B kategória

  • hátrányos helyzetű vagy
  • gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg vagy
  • 25 éves kor alatti félárva.

II.A PÁLYÁZATBENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA

1. A pályázat benyújtásának helye

A pályázatokat a Neptun – Ügyintézés menü – Kérvények menüpontban lehet leadni.

2. A pályázat benyújtásának ideje

A pályázatok benyújtásának időszaka: 2018. február 5., 8:00 – 2018. február 10., 23:59

A pályázatok hiánypótlásának időszaka: 2018. február 5., 8:00 – 2018. február 16., 23:59

A határidő be nem tartása jogvesztő hatályú. Csak a pályázatok benyújtásának időszakában véglegesített pályázat esetében van lehetőség hiánypótlásra

A teljes pályázati kiírás az alábbi linken található: alaptámogatás pályázati kiírása.