Rendszeres szociális támogatás 2016-2017-2

RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁSA, IGAZOLÁS- ÉS PONTRENDSZERE 2016/2017/2 FÉLÉV

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE) Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottsága (továbbiakban: Bizottság) 2016/2017/2 félévére pályázatot ír ki rendszeres szociális támogatás elnyerésére a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/C.§ ba) alpontja, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26) Kormányrendelet 16. és 21. §-a és az ELTE Hallgatói Követelményrendszer 96. § (3) pontja és a 112. §-a alapján.

I. JOGOSULTAK KÖRE

1. Rendszeres szociális támogatásra pályázhatnak azok a teljes idejű, nappali képzésen tanuló, a pályázás félévében aktív státuszú hallgatók, akik

 a tanulmányaikat alap- vagy mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben államilag támogatott/állami ösztöndíjas (Nftv. 114/D. § (3) bekezdés) formában folytatják, vagy

 akik államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzési formában kezdték meg tanulmányaikat, és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveiknek száma alapján jogosultak lennének államilag támogatott képzésben való részvételre.

2. Rendszeres szociális támogatásra három kategóriában lehet jogosult a hallgató:

A kategória

A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 20%-a (jelenleg 23.800 Ft), amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális támogatásra jogosult (vagyis eléri a pályázatok elbírálása után a Bizottság által megállapított féléves minimumponthatárt), és

o fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult vagy
o halmozottan hátrányos helyzetű vagy o családfenntartó vagy
o nagycsaládos vagy
o 25 éves kor alatti árva, és ezt a pályázati kiírásban szereplő dokumentumokkal igazolja.

B kategória

A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 10%-a (jelenleg 11.900 Ft), amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális támogatásra jogosult (vagyis eléri a pályázatok elbírálása után a Bizottság által megállapított féléves minimumponthatárt), és

o hátrányos helyzetű vagy
o gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg vagy
o 25 éves kor alatti félárva, és ezt a pályázati kiírásban szereplő dokumentumokkal igazolja.

Egyéb kategória

A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 5%-a (jelenleg 5.950 Ft), amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális támogatásra jogosult (vagyis eléri a pályázatok elbírálása után a Bizottság által megállapított féléves minimumponthatárt), és jogosultságát a pályázati kiírásban szereplő dokumentumokkal igazolja, de nem tartozik sem az A kategóriába, sem a B kategóriába.

II. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA

1. A pályázat benyújtásának helye

A pályázatokat a Neptun – Ügyintézés menü – Kérvények menüpontban lehet leadni.

A teljes pályázati kiírás, és a pont- és igazolásrendszer az alábbi linken érhető el: Rendszeres szociális támogatás pályázati kiírása.