Klebelsberg Képzési Ösztöndíj GYIK

 

A Klebelsberg Az ösztöndíjjal kapcsolatos információk a következő honlapon érhetőek el: http://kk.gov.hu/klebelsberg-kepzesi-osztondij 

Amennyiben ezzel az ösztöndíjjal kapcsolatban kérdés merül fel, akkor az osztondij()ttkhok.elte.hu mellett a tanarszk()ttkhok.elte.hu elérhetőség is hasznos lehet, ahol a Tanárképzési Szakterületi koordinátor adhat tájékoztatást.

Sudár Mariann által összeállított GYIK a korábban felmerült kérdésekkel kapcsolatban: 

Hol érem el a pályázatot?

A kiírást, az értékelési szempontokat, a kötendő szerződés mintáját és a beadási felület itt találhatjátok.

 

A pályázat benyújtási határidejénél a beérkezés, vagy a postára adás (postai bélyegző által igazolható) dátuma számít?

A postára adás napja számít.

 

Milyen dokumentumnak, milyen szervezet által ellenjegyzett másolata számít “a felvételi eredményt igazoló dokumentum vonatkozó oldalainak hitelesített másolata”-nak? (Az ELTE idén ugyanis csak elektronikusan értesítette a jelentkezőket.)

A pályázatbeadásához nem kell csatolni mellékleteket, ezeket csak a támogatottaknak és majd a szerződéskötési eljárás során kell beküldeniük. (+ ld. következő)

 

Tartozik-e kötelező melléklet a benyújtandó pályázathoz? (Ha pl. valaki nem csatol igazolást valamiről, akkor azokért nem kap pontot vagy érvénytelen a pályázata?)

A pályázatok elbírálása után a támogatottaknak szóló kiértesítő levélben szerepel majd részletes tájékoztatás a mellékletek beküldésének tudnivalóiról. (+ ld. előző)

 

A nyertes pályázat automatikusan szerződési kötelezettséggel jár?

Nem.

Akár az Ösztöndíjprogram, akár a leendő iskolákkal megkötendő munkaszerződés (tervezetek) tartalmaznak-e szolgálati lakás juttatására vonatkozó pontokat? (Különösen, ha az Ösztöndíjasnak állandó lakóhelyétől távol kell teljesítenie a munkavállalási kötelezettségét.)

A szerződés forma szöveg olvasható a honlapunkon. (Ez nem tartalmaz ilyen kitételt, tehát nem.)

A felhívás nem tér ki arra, pontosan hogyan illeszkedne bele a PhD-fokozatszerzésre irányuló tanulmányok időtartama az Ösztöndíjprogram időrendjébe.

De kitér, csak az államilag térített időszakra vonatkozhat a támogatás.

1) Jár(hat)-e ösztöndíj a doktori képzés ideje alatt?

(Szerintem a szerződésből az olvasható ki, hogy nem.)

2) Beleszámít-e a doktori képzés bármilyen módon a ledolgozandó vagy az ösztöndíjas időszakba?

(Nem.)

3) A tanári diploma, vagy a PhD-fokozat megszerzésétől érvényes a munkavállalási kötelezettség?

(Tanári diploma.)

4) A Szerződés 20. pontja értelmében lehetséges-e nappali rendszerű doktori képzésben részt venni, amennyiben az Ösztöndíjas a meghatározott intézményi kör valamely iskolájával a diplomaszerzést követően alacsony óraterheléssel járó részidős munkaviszonyt létesít, tekintetbe véve azt is, hogy ilyen formában megfelelő arányban hosszabb ideig fogja folytatni az adott helyen a megszabott
munkát?

(Semmi nem zárja ki.)

 

Van-e garancia arra, hogy az a hallgató, aki ebben a félévben elnyeri az Ösztöndíjat, az összes államilag támogatott félévében részesül benne? Ha van olyan félév, amikor az ösztöndíj összegének újbóli meghatározása során esetleg nem kap ösztöndíjat, ez a félév értelemszerűen nem számít bele a kötelezően létesítendő munkaviszony időtartamába?

A folyósítás megtörténik, csak a mértéke változik.

Amennyiben a felhívás 2.sz. mellékletében közölt tanárhiányos területek köre, s így a megfelelő helyen történő munkavállalásért kapható pontok értéke is változik, a korábban pályázatot benyújtóknak van-e lehetőségük (akár félévente/évente, amikor új pályázók jelennek meg a Programban) módosítani a területi preferenciáikon?

Nincs, csak a Központ jóváhagyásával rendkívüli esetben.

 

Aki a képzése alatt folyamatosan a minimális összegű Ösztöndíjat kapja, az is pontosan ugyanolyan kötelezettségekkel jár, mint aki esetleg végig maximális összeget kap? (Vagy, például a harmad akkora összegű támogatás harmadannyi idejű kötelezettséggel jár?)

A kötelezettség egyforma.

 

Milyen részletes szabályozás vonatkozik azokra a helyzetekre, amikor az Ösztöndíjas családot alapít?

1) Az Ösztöndíjas által vállalt gyermekek száma befolyásolja-e valamilyen mértékben a munkavállalási kötelezettség időtartamát, kezdetét, illetve végét?

Nem , a GYES-re kitér a szerződés szövege.

2) Amennyiben két Ösztöndíjas házastársi/élettársi kapcsolatot létesít, van-e lehetőségük (a Szerződés 24. pontja értelmében) a Központtal olyan külön megállapodást kötni, hogy a munkavégzési helyüket azonos (de legalábbis egymáshoz közel eső) intézményekben/településeken jelöljék ki? (Lehetséges-e ez akkor is, ha a pályázás idejében még nem álltak kapcsolatban, ennek megfelelően különböző területi preferenciákat határoztak meg, azonban ezt közösen meg szeretnék változtatni, hogy egységes legyen mindkettejük esetében?)

Egyedi elbírálás alapján elvi lehetőség van erre

Hogyan befolyásolja az Ösztöndíjas munkavállalási kötelezettségét, ha az intézmény, ahol munkaviszonyt létesített, ezen kötelezettség időtartama alatt:

1) megszűnik

Új munkahely ajánlása.

2) a KLIK-kel a februári kormányrendelet (52/2013. (II. 25.), 13. §) értelmében kötött külön megállapodása megszűnik

3) létszámleépítés keretében az Ösztöndíjast elbocsátja

Új munkahely ajánlása.

4) az Ösztöndíjasnak, annak felróható komoly vétség hiányában felmond?

Megszűnik a jogviszony az ösztöndíj arányos elszámolásával

Szintén ennek a kérdéskörnek az értelmezéséhez tartozik: mit kell érteni a Szerződésben foglalt “a munkáltató által alkalmazott rendkívüli felmondás” alatt? (Szerződés 22.d) alpont)

Megszűnik a jogviszony az ösztöndíj arányos elszámolásával.

 

“27. A szerződés megszüntethető: a Felek közös megegyezésével azonnali hatályú felmondással, ha a másik fél a jogviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a jogviszony fenntartását lehetetlenné teszi.”

Pontosan milyen szituációban léphet életbe a fenti pont? Kik közötti jogviszonyból származó, milyen kötelezettségekkel kapcsolatban kell és lehet ezt alkalmazni? (pl. ha a Központtól nem érkezik meg az Ösztöndíj összege? ha a foglalkoztató intézmény az Ösztöndíjassal kötendő munkaszerződést megszegi?)

A szerződés egyértelműen fogalmaz , de pl. az említett példák is ide tartozhatnak.

 

A Szerződés 30. pontja értelmében pontos és teljeskörű felsorolás formájában mik azok a jogviszonyok, amelyekkel kapcsolatban az Ösztöndíjasnak bejelentési kötelezettsége van? (nem kizárólagosan, például: statiszta? őstermelő? kutatásban való részvétel? projektekben való részvétel? egyéni vállalkozó?)

Minden olyan, ami az iskolai munkaidőben az ösztöndíjas munkaviszonyát, feladatellátását  érintheti.

 

Ha jól értettem csak a szerződéshez kell erkölcsi bizonyítvány. Amennyiben a pályázathoz is, mi történik abban az esetben, ha nem érkezik meg időben?

Lásd fentebb. (Csak a szerződéshez kell.)

 

Pontosan 5 megyét kell megjelölni vagy lehet egyet is, ha valaki vállalja, hogy kevesebb pontot szerez?

Ez esetben lehet 1 megyét is megjelölni

 

Mi alapján kerülnek kijelölésre az intézmények, ahol munkaviszonyt kell létesíteni? Minden megjelölt megyéből kerül be intézmény vagy lehetséges, hogy pl. az összes ugyanabból?

A pedagógus hiányadatok alapján, több megyéből.