Rendszeres szakmai ösztöndíj 2018-19-1

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE) Természettudományi Kar Ösztöndíjbizottsága (továbbiakban: TTK KÖB) a 2018/2019-as tanév őszi félévére pályázatot ír ki rendszeres szakmai ösztöndíj elnyerésére az ELTE Hallgatói Követelményrendszer (továbbiakban: HKR) 96. § (6) bekezdés, 97. §, 106. § és 563. § alapján, figyelembe véve a HKR 558. § (2) bekezdést.

  1. A pályázat célja:

A Természettudományi Kar (továbbiakban: a Kar) azon hallgatóinak támogatása, akik a hallgatók egy csoportját tanulmányaikban rendszeresen segítik (korrepetáló), vagy a Kar valamely tanszékén demonstrátori feladatokat látnak el.

  1. Azon hallgatók köre, akik pályázhatnak:

A kiírásban megnevezett ösztöndíjra pályázhatnak azon hallgatók, akik nappali képzésben vesznek részt, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek és a Karon tanulmányaikat

  • felsőoktatási szakképzésben,
  • alap- vagy mesterképzésben,
  • osztatlan képzésben vagy folytatják.

Az a hallgató, aki kreditben részesül(t) a pályázni kívánt tevékenységért, nem pályázhat rendszeres szakmai ösztöndíjra.

  1. Pályázat helye és ideje:

A pályázatokat a Neptun – Ügyintézés menü – Kérvények menüpontban lehet leadni.

A pályázati időszak: 2018. szeptember 7. 8:00 – 2018. szeptember 13. 23:59

A határidő be nem tartása jogvesztű hatályú.

  1. A pályázás további feltételei és módja:

A pályázatnak a megfelelő referenciákat is tartalmaznia kell, melyek segítségével a pályázó tevékenysége leellenőrizhető, illetve bizonyítható. Ezért a pályázónak a kérvényhez csatolnia kell az igazolni jogosult személy által kitöltött és aláírt dokumentumot, amelyet a kiírás mellékletei között érhet el. Megfelelően kitöltött és csatolt melléklet nélkül a pályázatot a Bizottság nem támogathatja!

Amennyiben ugyanazon tantárgy különböző kurzusait tartó hallgatók igazolásain jelentős eltérést állapít meg a Bizottság, akkor a leadott óraszámok átlagát veszi valós értéknek (kivétel az egyéb tevékenységek esetében).

A számításnál 1 kontaktóra 45 perc szünetmentes elfoglaltságot jelent.

A Kari Ösztöndíjbizottság mindazon tevékenységekre benyújtott pályázatot elutasítja, amik korábban már támogatásban részesültek/részesülnek.

Csoportos pályázat esetén a pályázathoz csatolni kell a mellékleten kívül egy táblázatot PDF formátumban, amely tartalmazza a pályázott hallgatók nevét, neptun kódját és képzési kódját.

Pályázni csak 2018.02.12. és 2018.09.09. között végzett szakmai tevékenységre lehet!

  1. A megítélhető összeg mértéke:

Demonstrátori tevékenységet ellátó személy maximum 150, korrepetitori tevékenységet ellátó személy maximum 100 óráért részesíthető a félév során ösztöndíjban. Demonstrátori és korrepetitori tevékenységet is végzők maximálisan támogatható óraszáma 150.

Irányadó órabér: 500 Ft/óra

Az irányadó órabértől a Bizottság megítélése szerint eltérhet! A bírálás során figyelembe vesszük, hogy a tevékenység mekkora felelősséggel jár, mennyi idővel, mennyi hallgatót érint, illetve mekkora a rendelkezésre álló pályázati forrás.

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy a Bizottság havi 1000 forintnál kevesebb összeget érő tevékenységet nem támogat!

  1. A pályázat eredménye:

Az elbírált pályázatok eredményéről a hallgatót a Neptunban, személyes üzenetben értesítjük.

A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására a TTK KÖB tagjai, valamint az általuk megbízott személyek jogosultak. Ezen adatok kizárólag a leadott pályázat bírálata, illetve ehhez kapcsolódó feladatok ellátásához kerülnek felhasználásra. A személyes adatok kezelése és feldolgozása a hatályban lévő szabályzatoknak megfelelően zajlik. A személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban a pályázó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, illetve bírósági jogorvoslattal élhet.

  1. További fontos információk a megfelelő dokumentumokról:

A TTK KÖB csak PDF, JPG és PNG formátumú elektronikus dokumentumokat fogad el, tehát pl. doc, docx vagy JPEG kiterjesztésű dokumentumok NEM fogadhatóak el.

Az aláírással és pecséttel érvényesítendő dokumentumok csak akkor fogadhatóak el, ha a hitelességet igazoló aláírás és pecsét szerepel a dokumentumon, és az elektronikus dokumentumon ez egyértelműen látszódik és olvasható. A többoldalas dokumentumok csak az összes oldal feltöltésével érvényesek.

A nem magyar nyelvű dokumentumoknál szükséges azok mellé a saját fordítás feltöltése is, kivéve angol nyelv esetén.

A feltöltött dokumentumok mérete egyenként nem haladhatja meg a 2 MB-ot.

Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy a hamis adatközlés kari fegyelmi és/vagy büntetőjogi eljárás megindításával járhat!

Egyéb információkért, valamint a pályázatokkal kapcsolatos kérdésekkel írhattok az osztondij@ttkhok.elte.hu címre, illetve személyesen az Északi Hallgatói Irodában tájékozódhattok.

A kiírás teljes egészében itt érhető el.

A pályázathoz tartozó mellékletek (szerkeszthető formában):