Rendszeres tudományos ösztöndíj 2017-18-1

RENDSZERES TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJ KIÍRÁS 2017/2018-ES TANÉV ŐSZI FÉLÉV

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE) Természettudományi Kar Ösztöndíjbizottsága (továbbiakban: TTK KÖB) a 2017/2018-as tanév őszi félévére pályázatot ír ki rendszeres tudományos ösztöndíj kiírás elnyerésére az ELTE Hallgatói Követelményrendszer (továbbiakban: HKR) 96. § (6) bekezdés, 97. § és 101. § alapján, figyelembe véve a HKR 558. § (2) bekezdést.

  • A pályázat célja:

A Természettudományi Kar (továbbiakban: a Kar) azon hallgatóinak támogatása, akik tanulmányaik mellett a tantervi követelményeken túlmutató tudományos tevékenységet folytatnak.

  • Azon hallgatók köre, akik pályázhatnak:

A kiírásban megnevezett ösztöndíjra pályázhatnak azon hallgatók, akik nappali képzésben vesznek részt, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek és a Karon tanulmányaikat

  • felsőfokú szakképzésben,
  • alap- vagy mesterképzésben vagy
  • egységes, osztatlan képzésben.

Azon hallgatók, akik számára a 2017/2018-as tanévben Nemzeti Felsőoktatási ösztöndíj (korábbi köztársasági ösztöndíj) folyósítása történik, nem pályázhatnak rendszeres tudományos ösztöndíjra a 2017/2018-os tanév őszi félévében, mivel a pályázható tevékenységek nagy mértékben megegyeznek. 

  • Pályázat helye és ideje:

A pályázatokat a Neptun – Ügyintézés menü – Kérvények menüpontban lehet leadni.

A pályázati időszak: 2017. szeptember 7. 8:00 – 2017. szeptember 14. 23:59

Hiánypótlásra a leadási időszakban van lehetőség egy alkalommal, amennyiben a pályázó erre előre jelzi szándékát! A határidő be nem tartása jogvesztő hatályú, a hiánypótlásnak a határidőig eleget nem tett pályázatok elutasításra kerülnek.

  • A pályázás további feltételei és módja:

A rendszeres tudományos ösztöndíj pályázatokhoz csatolandó igazolásokról és a pontrendszerről, valamint a bírálat szabályozott kereteiről, a pályázás feltételeiről alább található csatolmány (1. melléklet).

Ugyanazon tudományos eredmény különböző prezentálásáért (pl. cikk előadása konferencián) pont csak egyszer adható!

Pályázni csak 2017 02.17. és 2017.09.14 között végzett tudományos tevékenységre és eredményekre lehet!

  • A megítélhető összeg mértéke, a bírálás és pontszámítás:

Az összegszámítás a képzési formák szerint három kategóriában (BSc, MSc és osztatlan) történik.

A Bizottság a mellékelt pontrendszer szerint bírált pályázatokat pontok szerint sorrendbe helyezi, majd kijelöl egy minimum és egy maximum ponthatárt, valamint egy pontértéket, a féléves keretösszeg figyelembevételével. A minimum ponthatárt el nem érő hallgatók elutasításra kerülnek. A maximum ponthatárhoz tartozó összeg a havonta megítélhető összeg maximuma is egyben. (Erre példa, hogyha a minimum ponthatár 19 pont, a maximum ponthatár 35 pont, a pontérték pedig 400 Ft és adott hallgató 18 ponttal rendelkezik, akkor elutasításra kerül. Amennyiben viszont ugyanebben az esetben a hallgató 40 ponttal rendelkezik, akkor 14000 forintra jogosult, mivel ez a maximum pontnak megfelelő összeg, ennél többet nem kaphat. )

  • A pályázat eredménye:

Az elbírált pályázatok eredményéről a hallgatót a Neptunban, személyes üzenetben értesítjük.

Az ösztöndíjat öt hónapra nyeri el a hallgató.

A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására a Kari Ösztöndíjbizottság tagjai, valamint az általuk megbízott személyek jogosultak. Ezen adatokat kizárólag a leadott pályázat bírálata, illetve ehhez kapcsolódó feladatok ellátásához kerülnek felhasználásra. A személyes adatok kezelése és feldolgozása a hatályban lévő szabályzatoknak megfelelően zajlik. A személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban a pályázó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, illetve bírósági jogorvoslattal élhet.

  • További fontos információk a megfelelő dokumentumokról:

A TTK KÖB csak PDF, JPG és PNG formátumú elektronikus dokumentumokat fogad el, tehát pl. doc, docx vagy JPEG kiterjesztésű dokumentumok NEM fogadhatóak el.

Az aláírással és pecséttel érvényesített dokumentumok csak akkor fogadhatóak el, ha a hitelességet igazoló aláírás és pecsét szerepel a dokumentumon, és az elektronikus dokumentumon ez egyértelműen látszódik és olvasható. A többoldalas dokumentumok csak az összes oldal feltöltésével érvényesek.

A nem magyar nyelvű dokumentumoknál szükséges azok mellé a saját fordítás feltöltése is.

A feltöltött dokumentumok mérete egyenként nem haladhatja meg a 2 MB-ot.

Fontos, hogy a pontrendszerben megjelölt követelmények teljesüljenek – például megfelelően legyenek elnevezve a különböző fájlok, hogy a bíráló számára egyértelmű legyen annak a hovatartozása!

Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy a hamis adatközlés kari fegyelmi és/vagy büntető jogi eljárás megindításával járhat!

Egyéb információkért, valamint a pályázatokkal kapcsolatos kérdésekkel írhattok az osztondij@ttkhok.elte.hu címre, illetve személyesen az Északi Hallgatói Irodában tájékozódhattok.

1. melléket: Pontrendszer 

ELTE TTK Ösztöndíjbizottság
Budapest, 2017.08.10.