Egyszeri sport ösztöndíj 2017-18-1

Egyszeri sport ösztöndíj 2017-18-1

EGYSZERI SPORT ÖSZTÖNDÍJ KIÍRÁS 2017/2018-ES TANÉV ŐSZI FÉLÉV

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE) Természettudományi Kar Ösztöndíjbizottsága (továbbiakban: TTK KÖB) a 2017/2018-as tanév őszi félévére pályázatot ír ki egyszeri sport ösztöndíj elnyerésére az ELTE Hallgatói Követelményrendszer (továbbiakban: HKR) 96. § (6) bekezdés, 97. §, 104. § és 562. § (2) alapján, figyelembe véve a HKR 558. § (2) bekezdést.

 • A pályázat célja:

A Természettudományi Kar (továbbiakban: a Kar) azon hallgatóinak sportrendezvénnyel kapcsolatos kiadásainak támogatása, akik aktívan, versenyzőként vesznek részt a rendezvényen.

 • Azon hallgatók köre, akik pályázhatnak:

A kiírásban megnevezett ösztöndíjra pályázhatnak azon hallgatók, akik nappali képzésben vesznek részt, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek és a Karon tanulmányaikat

 • felsőfokú szakképzésben,
 • alap- vagy mesterképzésben,
 • egységes, osztatlan képzésben vagy
 • doktori képzésben folytatják.
 • Pályázat helye és ideje:

A pályázatokat a Neptun – Ügyintézés menü – Kérvények menüpontban lehet leadni.

A pályázatok benyújtására a félév utolsó határidejéig, 2017. december 5., 23.59-ig folyamatosan van lehetőség a pályázás kezdetétől (2017. szeptember 8. 8:00). Az adott hónap határidejéig beadott pályázatok kerülhetnek a következő hónapban kifizetésre.

A pályázati határidők a félévben:

 • szeptember 15. 23.59,
 • október 10. 23.59,
 • november 10. 23.59,
 • december 5. 23.59.

Utolsó hiánypótlási határidő: 2017. december 5. 23.59. A határidő be nem tartása jogvesztő hatályú, a hiánypótlásnak a határidőig eleget nem tett pályázatok elutasításra kerülnek.

 • A pályázás további feltételei és módja:

Csak a már befizetett összegek visszatérítését lehet igényelni a befizetést igazoló, saját névre szóló eredeti számla másolatának csatolásával – előre támogatást nem áll módunkban utalni! A támogatandó eseményt így is megelőzheti az ösztöndíj kifizetése, mert a befizetés igazolása (névre szóló számla) alapján már el tudjuk bírálni a pályázatot, viszont az eseményre az adott félév vizsgaidőszakának utolsó napjáig (2018. február 2. 23:59) sor kell kerüljön. A már lezajlott eseményekre, három hónapra visszamenőleg lehet pályázni.

Ha a befizetés nem HUF-ban történt, akkor csatolni kell a befizetés időpontjában aktuális valuta árfolyamot is!

Pályázni csak abban az esetben lehet, ha nem részesült más egyetemi forrásból támogatásban.

Dologi eszközre, valamint szervezési költségekre NEM adható be pályázat, de utazási- és szállásköltség, részvételi díj, regisztrációs költségek megtérítésére igen.

Csoportos pályázat is beadható (pl. csapatsport nevezési díj), de az ELTE TTK-s résztvevők adatai (Neptun kód, név, képzési kód) legyenek feltüntetve táblázatosan (pdf formátumban). Ha csapat nevezési díjról van szó, a csapat összlétszámát is kérjük feltüntetni. Támogatás csak a TTK-s résztvevők arányában ítélhető!

Üzemanyagköltség visszatérítésére csak a megtett távolságot térképpel igazoló utazási terv, a gépjármű fogyasztását tartalmazó műszaki dokumentum és a benzinköltségről kiállított névre szóló eredeti számla másolata ellenében lehet pályázni. Az eredeti számla másolatának célja a napi üzemanyagköltség megállapítása.

 • A megítélhető összeg mértéke:

Személyenként a félévente kifizethető összeg nem lehet több, mint a hallgatói normatíva 50%-a (59500 Ft).

A pályázott összeg maximum 100 %-a támogatható.

A pályázott összegeket kérjük minimum 100 Ft-os pontosságúra kerekíteni!

 • A pályázat eredménye:

Az elbírált pályázatok eredményéről a hallgatót a Neptunban, személyes üzenetben értesítjük.

A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására a Kari Ösztöndíjbizottság tagjai, valamint az általuk megbízott személyek jogosultak. Ezen adatokat kizárólag a leadott pályázat bírálata, illetve ehhez kapcsolódó feladatok ellátásához kerülnek felhasználásra. A személyes adatok kezelése és feldolgozása a hatályban lévő szabályzatoknak megfelelően zajlik. A személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban a pályázó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, illetve bírósági jogorvoslattal élhet.

 • További fontos információk a megfelelő dokumentumokról:

A TTK KÖB csak PDF, JPG és PNG formátumú elektronikus dokumentumokat fogad el, tehát pl. doc, docx vagy JPEG kiterjesztésű dokumentumok NEM fogadhatóak el.

Az aláírással és pecséttel érvényesített dokumentumok csak akkor fogadhatóak el, ha a hitelességet igazoló aláírás és pecsét szerepel a dokumentumon, és az elektronikus dokumentumon ez egyértelműen látszódik és olvasható. A többoldalas dokumentumok csak az összes oldal feltöltésével érvényesek.

A nem magyar nyelvű dokumentumoknál szükséges azok mellé a saját fordítás feltöltése is.

A feltöltött dokumentumok mérete egyenként nem haladhatja meg a 2 MB-ot.

Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy a hamis adatközlés kari fegyelmi és/vagy büntető jogi eljárás megindításával járhat!

Egyéb információkért, valamint a pályázatokkal kapcsolatos kérdésekkel írhattok az osztondij@ttkhok.elte.hu címre, illetve személyesen az Északi Hallgatói Irodában tájékozódhattok.

A kiírás itt érhető el PDF formátumban.

ELTE TTK Ösztöndíjbizottság
Budapest, 2017.08.10.


Comments are closed.