Egyszeri közéleti ösztöndíj 2016-2017-2

EGYSZERI KÖZÉLETI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A pályázat célja: Támogatni az olyan hallgatókat, akik tanulmányaik mellett kiemelkedő hallgatói munkát végeznek a kari hallgatói élet megszervezése, segítése érdekében.

Pályázhatnak:

Azok a hallgatók, akik

  • a karon tanulmányaikat
    • felsőfokú szakképzésben,
    • alap- vagy mesterképzésben,
    • egységes, osztatlan képzésben vagy
    • doktori képzésben folytatják,
  • nappali képzésben vesznek részt és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.

Pályázás helye és ideje:

Neptun →Ügyintézés →Kérvények
2017.02.13.-2017.06.10.

A pályázat feltételei

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó/pályázandó hallgató nevét, hallgatói azonosítóját (Neptun kód), csoportos pályázat esetén a többi bepályázott hallgató nevét és hallgatói azonosítóját, a végzett tevékenység részletes leírását, illetve a munkaórák számát. A pályázatnak a megfelelő referenciákat is tartalmaznia kell (pl: igazolás a diákszervezet vezetőségétől az elvégzett munkáról, illetve a szervezett programról), melyek segítségével a pályázó tevékenysége leellenőrizhető, illetve bizonyítható. Ezek bármelyikének hiányában a pályázat elutasításra kerül!

A már lezajlott eseményekre, hat hónapra visszamenőleg lehet pályázni.

Csoportos pályázat esetén a pályázathoz csatolni kell a bepályázott hallgatók tevékenységének rövid leírását, a pályázott összeget, Neptun-kódját, képzési kódját és nevét táblázatos formában.

A Kari Ösztöndíjbizottság mindazon tevékenységekre benyújtott pályázatokat elutasítja, amik korábban már támogatásban részesültek. A Hallgatói Önkormányzatban végzett tisztséghez kapcsolódó munkát ez a pályázat nem támogatja.

Kollégiumi élethez szorosan köthető, kizárólag kollégiumi szervezésű tevékenységet nem támogathatunk!

A bírálás során figyelembe vesszük, hogy a tevékenység: mekkora felelősséggel jár, mennyi idővel, mennyi hallgatót érint, stb.

A Bizottság csak .pdf és .jpg formátumú elektronikus dokumentumokat fogad el!

MEGÍTÉLHETŐ ÖSSZEG:

Félévente maximum a hallgatói normatíva 200 %-a (238 000 Ft) ítélhető meg személyenként.

A pályázatban kérjük közelítőleg 500Ft/óra összeggel számoljatok!

A pályázott összegeket kérjük minimum 100 Ft-os pontosságúra kerekíteni!

Pályázat leadása:

Az adott hónap 18-a után leadott pályázatok esetén nem garantáljuk, hogy a következő havi utalással kifizetésre kerül a megítélt összeg.

Pályázat eredménye:
Az elbírált pályázatok eredményéről a hallgatót a Neptunban, személyes üzenetben értesítjük.

A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság tagjai, valamint az általuk megbízott személyek jogosultak. Ezen adatokat kizárólag a leadott pályázat bírálata, illetve ehhez kapcsolódó feladatok ellátásához kerülnek felhasználásra. A személyes adatok kezelése és feldolgozása a hatályban lévő szabályzatoknak megfelelően zajlik. A személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban a pályázó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, illetve bírósági jogorvoslattal élhet.

Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy a hamis adatközlés kari fegyelmi eljárás megindításával járhat!

Egyéb információkért, valamint a pályázatokkal kapcsolatos kérdésekkel írhattok az osztondij@ttkhok.elte.hu címre, illetve személyesen az Északi Hallgatói Irodában tájékozódhattok.

 

ELTE TTK Ösztöndíjbizottság
Budapest, 2017.01.09.