Egyszeri közéleti ösztöndíj 2015/16 ősz

EGYSZERI KÖZÉLETI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A pályázat célja: Támogatni az olyan hallgatókat, akik tanulmányaik mellett az elmúlt 6 hónapban kiemelkedő hallgatói munkát végeznek a kari hallgatói élet megszervezése, segítése érdekében.

Pályázhatnak/pályázhatók:

Azok a hallgatók, akik

  • a karon tanulmányaikat
    • felsőfokú szakképzésben,
    • alap- vagy mesterképzésben,
    • egységes, osztatlan képzésben vagy
    • doktori képzésben folytatják,
  • nappali képzésben vesznek részt és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.

 

A pályázat tartalmi és formai követelményei:

Pályázni kizárólag a Neptun-ban lehet, az Ügyintézések/Kérvények menüpont alatt található azonos nevű kérvény leadásával.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó/pályázandó hallgató nevét, hallgatói azonosítóját (Neptun kód), csoportos pályázat esetén a többi bepályázott hallgató nevét és hallgatói azonosítóját, a végzett tevékenység részletes leírását, illetve a munkaórák számát. A pályázatnak a megfelelő referenciákat is tartalmaznia kell (pl: igazolás a diákszervezet vezetőségétől az elvégzett munkáról, illetve a szervezett programról), melyek segítségével a pályázó tevékenysége leellenőrizhető, illetve bizonyítható. Ezek bármelyikének hiányában a pályázat elutasításra kerül!

Csoportos pályázat esetén a pályázathoz csatolni kell a bepályázott hallgatók tevékenységének egymáshoz viszonyított százalékos arányát, Neptun-kódját, képzési kódját és nevét táblázatos formában.

Az utalások a HATJEGYŰ HALLGATÓI AZONOSÍTÓK alapján történnek, aki ezt nem tünteti fel pályázatán, a pályázat hiánypótlásra kerül visszaküldésre!

A Kari Ösztöndíjbizottság mindazon tevékenységekre benyújtott pályázatokat elutasítja, amik korábban már támogatásban részesültek. A Hallgatói Önkormányzatban végzett munkát ez a pályázat nem támogatja. Kollégiumi élethez szorosan köthető, kizárólag kollégiumi szervezésű tevékenységet nem támogathatunk!

A bírálás során figyelembe vesszük, hogy a tevékenység: mekkora felelősséggel jár, mennyi idővel, mennyi hallgatót érint, stb.

FONTOS TUDNIVALÓK:

Személyenként félévente legfeljebb a hallgatói normatíva összegét (119000 Ft) lehet támogatásként megkapni.

A Bizottság csak .pdf és .jpg formátumú elektronikus dokumentumokat fogad el!

Pályázat leadása:

Az adott hónap 18-a után leadott pályázatok esetén nem garantáljuk, hogy a következő havi utalással kifizetésre kerül a megítélt összeg.

Pályázni NEPTUN rendszerben lehet, az Ügyintézések/Kérvények menüpont alatt. Az elnyert ösztöndíj a következő utalással kerül a hallgatóhoz.

Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy a hamis adatközlés kari fegyelmi eljárás megindításával járhat!

Egyéb információkért, valamint a pályázatokkal kapcsolatos kérdésekkel írhattok a osztondij@ttkhok.elte.hu címre, illetve személyesen az Északi Hallgatói Irodában tájékozódhattok.

 

ELTE TTK Ösztöndíjbizottság
Budapest, 2015.08.03.