EGYSZERI SZAKMAI ÖSZTÖNDÍJ KIÍRÁS
2023/2024-ES TANÉV TAVASZI FÉLÉV

See English version below

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE) Természettudományi Kar
Ösztöndíjbizottsága (továbbiakban: TTK KÖB) a 2023/2024-es tanév tavaszi félévére
pályázatot ír ki egyszeri szakmai ösztöndíj elnyerésére az ELTE Hallgatói
Követelményrendszer (továbbiakban: HKR) 96. § (6) bekezdés, 106. § és 563. § alapján,
figyelembe véve a HKR 558. § (2) bekezdést.

 1. A pályázat célja:
  A Természettudományi Kar (továbbiakban: a Kar) azon hallgatóinak támogatása, akik a
  hallgatók egy csoportját tanulmányaikban rendszeresen segítik (korrepetáló), a Kar valamely
  tanszékén demonstrátori feladatokat látnak el, 2024-ben a kar kiváló hallgatója címet elnyerte
  és még nem részesült támogatásban, vagy egyéb szakmai tevékenységet végeztek a Karon.
 2. Azon hallgatók köre, akik pályázhatnak:
  A kiírásban megnevezett ösztöndíjra pályázhatnak azon hallgatók, akik nappali képzésben
  vesznek részt, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek és a Karon tanulmányaikat
 • alap- vagy mesterképzésben vagy
 • osztatlan képzésben* folytatják.
  Az a hallgató, aki kreditben részesül(t) valamely tevékenységért, nem pályázhat ugyanazért a
  tevékenységért egyszeri szakmai ösztöndíjra.

3. Pályázat helye és ideje:
A pályázatokat a Neptun – Ügyintézés menü – Kérvények menüpontban lehet leadni.
A pályázati időszak: 2024. április 29. 8:00 – 2024. május 8. 20:00
Hiánypótlási időszak: 2024. április 29. 8:00 – 2024. május 15. 20:00
Hiánypótlás általános szabályai és tudnivalói:

 • Hiánypótlásra a pályázat leadása után, akár már a Pályázatok benyújtásának vége
  előtt, de csak a Hiánypótlás vége időpontig van lehetőség akkor, ha a pályázó
  visszakapta javításra kérvényét.
 • A hiánypótlásra visszaküldött kérvények javítására a Neptun – Ügyintézés menü –
  Kérvények menüpont – Leadott kérvények fülnél a pályázat melletti + jelre
  kattintva, a Javítás paranccsal van lehetőség. A pályázó itt láthatja, milyen nem
  megfelelő, hiányzó dokumentumok, adatok hiánypótlása, javítása szükséges.
 • Hiánypótlására csak egyetlen alkalommal van lehetőség. Amennyiben a hallgató
  véglegesítette hiánypótlásra visszaküldött kérvényét, a Bizottság annak tartalma
  alapján bírálja el a pályázatot.
  A határidő be nem tartása jogvesztő hatályú.

4. A pályázás további feltételei és módja:
A pályázatnak a megfelelő referenciákat tartalmaznia kell, melyek segítségével a pályázó
tevékenysége leellenőrizhető, illetve bizonyítható. Ezért a pályázónak a kérvényhez csatolni
kell az igazolni jogosult személy által kitöltött és aláírt dokumentumot, amelyet a kiírás
mellékletei között érhet el. Megfelelően kitöltött és csatolt melléklet nélkül a pályázatot a
Bizottság nem támogathatja.
Amennyiben ugyanazon tantárgy különböző kurzusait tartó hallgatók igazolásain jelentős
eltérést állapít meg a Bizottság, akkor a leadott óraszámok átlagát veszi valós értéknek (kivétel
az egyéb tevékenység esetében).
Egyéb szakmai tevékenységek:

 • szakmai/tudományos jellegű esemény szervezésében való részvétel
 • szakmai/tudományos népszerűsítő jellegű esemény szervezésében való segédkezés, ezeken kísérletek bemutatása, előadás megtartása
 • korrepetitori tevékenységek megszervezése
 • tanszéken végzett tevékenység, laborok rendben tartása, gyakorlatok előkészítése (Amennyiben nem tartozik a hallgató demonstrátori feladatkörébe.)


Egyéb szakmai tevékenység esetén szükséges csatolni igazolást, melyben a hallgató kifejti
tevékenységét, amennyiben szükséges (pl. eseménynél) helyszín és dátum megjelölése, illetve
az óraszámok levezetve tevékenységekként. Az igazolást a tevékenységnek megfelelően
oktatónak (tanszéken végzett tevékenység, korrepetitori tevékenységek szervezése), vagy az
esemény szervezőjének kell igazolnia.
Csoportos pályázat NEM adható be!
A pályázott eseményre 2023.12.05. és 2024.05.08. 20:00 között kellett sor kerüljön!
Amennyiben korábban a pályázó számára az adott eseménnyel kapcsolatban ítélt meg
támogatást a TTK KÖB, akkor további résztámogatás ugyanezen eseményre nem
igényelhető!
A Kari Ösztöndíjbizottság mindazon tevékenységekre vagy tevékenységrészekre benyújtott
pályázatot elutasítja, amik korábban már bármilyen forrásból támogatásban részesültek.

5. A megítélhető összeg mértéke:
Demonstrátori tevékenységet ellátó személy maximum 150, korrepetitori tevékenységet ellátó
személy maximum 100 óráért, egyéb szakmai tevékenységet végző személy pedig maximum
50 óráért részesíthető ösztöndíjban. Demonstrátori és korrepetitori tevékenységet is végzők
maximálisan támogatható óraszáma 150, erre a két tevékenységre.
A számításnál 1 kontaktóra 45 perc szünetmentes elfoglaltságot jelent (online foglalkozás is
beleértve).
Tájékoztatás az órabérről: a források alapján a 2023/24 őszi félévben 1400 Ft/óra volt.
A bírálás során figyelembe vesszük, hogy a tevékenység mekkora felelősséggel jár, mennyi
idővel, mennyi hallgatót érint, illetve mekkora a rendelkezésre álló pályázati forrás.
A Kar Kiválója címet elnyert hallgató a KÖB által meghatározott egyszeri ösztöndíjban
részesülhet, amennyiben a pályázata beérkezésre kerül.

6. A pályázat eredménye:
Az elbírált pályázatok eredményéről a hallgatót a Neptunban, személyes üzenetben értesítjük.
A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására a TTK KÖB
tagjai, valamint az általuk megbízott személyek jogosultak. Ezen adatok kizárólag a leadott
pályázat bírálata, illetve ehhez kapcsolódó feladatok ellátásához kerülnek felhasználásra. A
személyes adatok kezelése és feldolgozása a hatályban lévő szabályzatoknak megfelelően
zajlik. A személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban a pályázó a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, illetve bírósági jogorvoslattal
élhet.

7. További fontos információk a megfelelő dokumentumokról:
A TTK KÖB csak PDF, JPG, JPEG és PNG formátumú elektronikus dokumentumokat fogad
el, tehát pl. doc, docx kiterjesztésű dokumentumok NEM fogadhatóak el.
Az aláírással érvényesítendő dokumentumok csak akkor fogadhatóak el, ha a hitelességet
igazoló aláírás szerepel a dokumentumon, és az elektronikus dokumentumon ez egyértelműen
látszódik és olvasható. A többoldalas dokumentumok csak az összes oldal feltöltésével
érvényesek.

A nem magyar nyelvű dokumentumoknál szükséges azok mellé a saját fordítás/magyar nyelvű
tartalmi kivonat feltöltése (kivéve angol nyelvű dokumentumoknál)!

A feltöltött dokumentumok mérete egyenként nem haladhatja meg a 2 MB-ot.

Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy a hamis adatközlés kari fegyelmi és/vagy
büntetőjogi eljárás megindításával járhat!

Egyéb információkért, valamint a pályázatokkal kapcsolatos kérdésekkel írhattok az
osztondij@ttkhok.elte.hu címre, illetve személyesen az Északi Hallgatói Irodában
tájékozódhattok.


*Beleértve azokat a nem TTK alapkaros osztatlan tanárképzésben résztvevő hallgatókat, akik
egyik szakjukat a TTK-n végzik, amennyiben a kiírás többi részének megfelelő tevékenységet
végeztek. Ebben az esetben csak a Természettudományi Karon végzett tevékenység vehető
figyelembe. Ezen hallgatók számára a csoportos pályázat tovább is elfogadható.

A kiírás megnyitása PDF-ben.

A kiíráshoz tartozó mellékletek.

English version.