Rendszeres szakmai ösztöndíj 2017-18-1

RENDSZERES SZAKMAI ÖSZTÖNDÍJ KIÍRÁS 2017/2018-ES TANÉV ŐSZI FÉLÉV

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE) Természettudományi Kar Ösztöndíjbizottsága (továbbiakban: TTK KÖB) a 2017/2018-as tanév őszi félévére pályázatot ír ki rendszeres szakmai ösztöndíj kiírás elnyerésére az ELTE Hallgatói Követelményrendszer (továbbiakban: HKR) 96. § (6) bekezdés, 97. §, 106. § és 563. § alapján, figyelembe véve a HKR 558. § (2) bekezdést.

 • A pályázat célja:

A Természettudományi Kar (továbbiakban: a Kar) azon hallgatóinak támogatása, akik a hallgatók egy csoportját tanulmányaikban rendszeresen segítik (korrepetáló), vagy a Kar valamely szervezeti egységéhez rendelten demonstrátori feladatokat látnak el.

 • Azon hallgatók köre, akik pályázhatnak:

A kiírásban megnevezett ösztöndíjra pályázhatnak azon hallgatók, akik nappali képzésben vesznek részt, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek és a Karon tanulmányaikat

 • felsőfokú szakképzésben,
 • alap- vagy mesterképzésben,
 • egységes, osztatlan képzésben vagy

Az a hallgató, aki kreditben részesült a pályázni kívánt tevékenységért, nem pályázhat rendszeres szakmai ösztöndíjra.

 • Pályázat helye és ideje:

A pályázatokat a Neptun – Ügyintézés menü – Kérvények menüpontban lehet leadni.

A pályázati időszak: 2017. szeptember 11. 8:00 – 2017. szeptember 17. 23:59

Hiánypótlásra a leadási időszakban van lehetőség egy alkalommal, amennyiben a pályázó erre előre jelzi szándékát! A határidő be nem tartása jogvesztő hatályú, a hiánypótlásnak a határidőig eleget nem tett pályázatok elutasításra kerülnek.

 • A pályázás további feltételei és módja:

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó hallgató nevét, hallgatói azonosítóját (Neptun kód), csoportos pályázat esetén a többi pályázott hallgató nevét, hallgatói azonosítóját és a végzett tevékenység részletes leírását (mindezt pdf formátumban, táblázatosan).

 • Aki kontakt oktatási tevékenységre pályázik, azt kérjük, tüntesse fel a tartott kontaktórák számát havi bontásban.
 • Aki egyéb demonstrátori/korrepetitori tevékenységre pályázik, azt kérjük, tüntesse fel a munkaórák számát havi bontásban.

A pályázatnak a megfelelő referenciákat is tartalmaznia kell (pl: igazolás a korrepetitor szervezet koordinátorától az elvégzett munkáról, igazolás a tanszék vezetőjétől a demonstrátori feladat ellátásáról), melyek segítségével a pályázó tevékenysége leellenőrizhető, illetve bizonyítható.

Szükséges csatolni az intézetigazgató / tanszékvezető nyilatkozatát, hogy részesült-e már valamilyen juttatásban (ösztöndíj, fizetés, stb.), és ha igen, akkor azokat tételesen fel kell rajta tüntetni.

A Kari Ösztöndíjbizottság mindazon tevékenységekre benyújtott pályázatokat elutasítja, amik korábban már támogatásban részesültek.

Csoportos pályázat esetén a pályázathoz csatolni kell a pályázott hallgatók tevékenységének megnevezését, a hallgató összesített munkaóráinak számát havi bontásban, Neptun-kódját, képzési kódját és nevét táblázatos formában.

Pályázni csak 2017 02.17. és 2017.09.17 között végzett szakmai tevékenységre lehet!

 • A megítélhető összeg mértéke:

Személyenként a félévente megítélhető összeg nem lehet több, mint a hallgatói normatíva 100 %-a (119000 Ft).

Irányadó maximális órabér: 500 Ft/óra

Az irányadó órabértől a Bizottság megítélése szerint eltérhet! A bírálás során figyelembe vesszük, hogy a tevékenység: mekkora felelősséggel jár, mennyi idővel, mennyi hallgatót érint, stb.

 • A pályázat eredménye:

Az elbírált pályázatok eredményéről a hallgatót a Neptunban, személyes üzenetben értesítjük.

Az ösztöndíjat öt hónapra nyeri el a hallgató.

A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására a Kari Ösztöndíjbizottság tagjai, valamint az általuk megbízott személyek jogosultak. Ezen adatokat kizárólag a leadott pályázat bírálata, illetve ehhez kapcsolódó feladatok ellátásához kerülnek felhasználásra. A személyes adatok kezelése és feldolgozása a hatályban lévő szabályzatoknak megfelelően zajlik. A személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban a pályázó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, illetve bírósági jogorvoslattal élhet.

 • További fontos információk a megfelelő dokumentumokról:

A TTK KÖB csak PDF, JPG és PNG formátumú elektronikus dokumentumokat fogad el, tehát pl. doc, docx vagy JPEG kiterjesztésű dokumentumok NEM fogadhatóak el.

Az aláírással és pecséttel érvényesített dokumentumok csak akkor fogadhatóak el, ha az elektronikus dokumentumon ez egyértelműen látszódik és olvasható. A többoldalas dokumentumok csak az összes oldal feltöltésével érvényesek.

A nem magyar nyelvű dokumentumoknál szükséges azok mellé a saját fordítás feltöltése is.

A feltöltött dokumentumok mérete egyenként nem haladhatja meg a 2 MB-ot.

Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy a hamis adatközlés kari fegyelmi és/vagy bűntető jogi eljárás megindításával járhat!

Egyéb információkért, valamint a pályázatokkal kapcsolatos kérdésekkel írhattok az osztondij@ttkhok.elte.hu címre, illetve személyesen az Északi Hallgatói Irodában tájékozódhattok.

ELTE TTK Ösztöndíjbizottság
Budapest, 2017.08.18.