Rendszeres szakmai ösztöndíj 2016-2017-2

RENDSZERES SZAKMAI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

A pályázat célja: 

Azon hallgatók támogatása, akik a hallgatók egy csoportját tanulmányaikban rendszeresen segítik (korrepetáló), vagy a Kar valamely tanszékén demonstrátori feladatokat látnak el.

Pályázhatnak:
Azon hallgatók, akik

 • a karon tanulmányaikat
  • felsőfokú szakképzésben,
  • alap- vagy mesterképzésben,
  • egységes, osztatlan képzésben vagy
  • doktori képzésben folytatják,
 • nappali képzésben vesznek részt és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.

Pályázás helye és ideje:

Neptun →Ügyintézés →Kérvények
2017.02.13. 8:00:00 – 2017.02.17. 23:59:59

Pályázat feltételei:

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó hallgató nevét, hallgatói azonosítóját (Neptun kód), csoportos pályázat esetén a többi bepályázott hallgató nevét, hallgatói azonosítóját és a végzett tevékenység részletes leírását.

 • Aki kontakt oktatási tevékenységre pályázik, azt kérjük, tüntesse fel a tartott kontaktórák számát havi bontásban.
 • Aki egyéb demonstrátori/korrepetitori tevékenységre pályázik, azt kérjük, tüntesse fel a munkaórák számát havi bontásban.

A pályázatnak a megfelelő referenciákat is tartalmaznia kell (pl: igazolás a korrepetitor szervezet koordinátorától az elvégzett munkáról, igazolás a tanszék vezetőjétől a demonstrátori feladat ellátásáról), melyek segítségével a pályázó tevékenysége leellenőrizhető, illetve bizonyítható.

Szükséges csatolni az intézetigazgató / tanszékvezető nyilatkozatát, hogy részesült-e már valamilyen juttatásban (ösztöndíj, fizetés), és ha igen, akkor azokat tételesen fel kell rajta tüntetni.

Ezek bármelyikének hiányában a pályázat elutasításra kerül!

Doktorandusz hallgatók jelen pályázat esetén CSAK korrepetitor szervezetben folytatott tevékenységért támogathatóak.

Csoportos pályázat esetén a pályázathoz csatolni kell a bepályázott hallgatók tevékenységének megnevezését, a hallgató összesített munkaóráinak számát havi bontásban, Neptun-kódját, képzési kódját és nevét táblázatos formában.

A Kari Ösztöndíjbizottság mindazon tevékenységekre benyújtott pályázatokat elutasítja, amik korábban már támogatásban részesültek.

Pályázni csak 2016 09.05. és 2017.02.17 között végzett szakmai tevékenységre lehet!

A Bizottság csak pdf és .jpg formátumú elektronikus dokumentumokat fogad el!

A bírálás során figyelembe vesszük, hogy a tevékenység: mekkora felelősséggel jár, mennyi idővel, mennyi hallgatót érint, stb.

MEGÍTÉLHETŐ ÖSSZEG:

Személyenként a megítélhető összeg havonta nem lehet több, mint a hallgatói normatíva 100 %-a (119.000 Ft).

Irányadó órabér: 500 Ft/óra (1 kontakt oktatási órához +1 óra felkészülési időt számol el a bíráló)

Pályázat eredménye:

Az elbírált pályázatok eredményéről a pályázó a Neptunban, személyes üzenet formájában értesül.

Az ösztöndíjat öt hónapra nyeri el a hallgató.

A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság tagjai, valamint az általuk megbízott személyek jogosultak. Ezen adatokat kizárólag a leadott pályázat bírálata, illetve ehhez kapcsolódó feladatok ellátásához kerülnek felhasználásra. A személyes adatok kezelése és feldolgozása a hatályban lévő szabályzatoknak megfelelően zajlik.
A személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban a pályázó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, illetve bírósági jogorvoslattal élhet.

Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy a hamis adatközlés kari fegyelmi és/vagy bűntető jogi eljárás megindításával járhat!

Egyéb információkért, valamint a pályázatokkal kapcsolatos kérdésekkel írhattok a osztondij@ttkhok.elte.hu címre, illetve személyesen az Északi Hallgatói Irodában tájékozódhattok.

 

ELTE TTK Ösztöndíjbizottság
Budapest, 2017.01.09.