Rendkívülis szociális ösztöndíj 2015/16 tavasz

RENDKÍVÜLI SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A pályázat célja:

A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának enyhítésére folyósított egyszeri támogatás. Rendkívüli szociális eseménynek minősül minden, a hallgató, illetőleg a családja anyagi körülményeit váratlanul kedvezőtlenül befolyásoló esemény, különösen a házasság, gyerekszülés, haláleset, munkanélkülivé válás, súlyos baleset.

Pályázhatnak:
Azon hallgatók, akik

 • a karon tanulmányaikat
  • felsőfokú szakképzésben,
  • alap- vagy mesterképzésben,
  • egységes, osztatlan képzésben vagy
  • doktori képzésben

államilag támogatott vagy állami (rész)ösztöndíjas formában folytatják, illetve akik államilag támogatott vagy állami (rész)ösztöndíjas képzési formában kezdték meg tanulmányaikat, és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveiknek száma alapján jogosultak lennének államilag támogatott képzésben való részvételre,

 • nappali képzésben vesznek részt és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.

 

Pályázás helye és ideje:

Neptun →Ügyintézés →Kérvények
2016.02.07.-2016.06.10.

Kategóriák:

 • Gyermekszületés: 40 000 Ft
 • Házasság: 30 000 Ft
 • Eltartó elhalálozása: 150 000 Ft
 • Eltartó munkanélkülivé válása: 100 000 Ft
 • Eltartó munkanélküli segélyre való jogosultságának megszűnése: 75 000 Ft
 • Árvaellátás megszűnése a pályázó 25. életévének betöltése után: 40 000 Ft

 

Igazolások:

Gyermekszületés: gyermek anyakönyvi kivonata

Házasság: házassági anyakönyvi kivonat

Eltartó elhalálozása: halotti anyakönyvi kivonat

Eltartó munkanélkülivé válása: elbocsátó levél/felmondó nyilatkozat/ munkaügyi központ igazolása (kötelező)

Eltartó munkanélküli segélyre való jogosultságának megszűnése: munkaügyi központ igazolása

Árvaellátás megszűnése a pályázó 25. életévének betöltése után: nyugdíj folyósító igazolása

Egyéb indokra: Amennyiben a pályázó lopásból fakadó kár megtérítésére nyújtja be a pályázatát, feltétlen szükséges hozzá rendőrségi jegyzőkönyvet csatolnia. A bizottság csak a Kampusz területéről, vagy otthonról ellopott értéktárgyakat tudja támogatni. A fentiek figyelembevételével állapítja meg a bizottság az összeget.

A Bizottság csak .pdf és .jpg formátumú elektronikus dokumentumokat fogad el!

Fontos tudnivalók:

 • a rendkívüli esemény bekövetkezése és a támogatás igénylése között legfeljebb hat hónap telhet el
 • ha a pályázó az adott félévben nem pályázott rendszeres szociális támogatásra, akkor a rendkívüli esemény igazolásán kívül szükséges
  • önkormányzati igazolás az egy háztartásban élő személyekről
  • kereseti igazolások csatolása a kérőlaphoz
  • ha az indok gyermekszületés, házasság, vagy az eltartó elhalálozása akkor nem kell az eltartók kereseti igazolásait csatolni

 

Pályázat leadása:

Az adott hónap 18-a után leadott pályázatok esetén nem garantáljuk, hogy a következő havi utalással kifizetésre kerül a megítélt összeg.

Pályázatok eredménye:

Az elbírált pályázatok eredményéről a pályázó a Neptunban , személyes üzenet formájában értesül.

A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság tagjai, valamint az általuk megbízott személyek jogosultak. Ezen adatokat kizárólag a leadott pályázat bírálata, illetve ehhez kapcsolódó feladatok ellátásához kerülnek felhasználásra. A személyes adatok kezelése és feldolgozása a hatályban lévő szabályzatoknak megfelelően zajlik.

A személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban a pályázó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, illetve bírósági jogorvoslattal élhet.

Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy a hamis adatközlés kari fegyelmi és/vagy bűntető jogi eljárás megindításával járhat!

Egyéb információkért, valamint a pályázatokkal kapcsolatos kérdésekkel írhattok a osztondij@ttkhok.elte.hu címre, illetve személyesen az Északi Hallgatói Irodában tájékozódhattok.

 

ELTE TTK

Kari Ösztöndíjbizottság
Budapest, 2016. 01. 07.